“C+C bouwt aan duurzame zorg” 

U mag van ons verwachten dat wij onze kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid inzetten om uw duurzaamheidsambities bij de ontwikkeling van plannen en uitvoering van projecten te realiseren. Het gaat hierbij om de laatste ontwikkelingen op het gebied van techniek, materialen en wet- en regelgeving. Maar ook over het ontwikkelen van een gezond, toekomstbestendig gebouw voor iedereen.


Bij de uitvoering van onze werkzaamheden stemmen wij een aanpak af die, naast minimalisatie van uitstoot, leidt tot vermindering van het gebruik van materialen. Dit doen wij onder andere door het voorkomen van onnodige reisbewegingen, goed te plannen, te carpoolen en digitaal te vergaderen. 

Wat biedt C+C 

Veel ziekenhuizen en zorginstellingen hebben zich inmiddels aan de doelstellingen van een van de Green Deals Zorg gecommitteerd en werken actief toe naar groene en klimaatneutrale zorg en een vermindering van de negatieve impact van de zorg op klimaat en milieu. 

Cure+Care consultancy adviseert en ondersteunt zorginstellingen hierbij. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Wet- en regelgeving rond duurzaamheid binnen de gezondheidszorg.
 • Het samenstellen van zogenaamde routekaarten, waarmee grote zorgorganisaties vanaf 1 juli 2023 moeten laten zien met welke (wijkgerichte) aanpak zij de CO²-uitstoot gaan verminderen. Er is een routekaart voor de langdurige zorg en een routekaart voor ziekenhuizen.
 • Duurzaam en circulair inkopen (C+C werkt daarbij samen met verschillende uitvoerende en adviserende partijen die duurzaamheid uitdragen en in de praktijk brengen).
 • Het opstellen van een rapportage ten behoeve van de EED (Energy Efficiency Directive) Energie-audit
 • Het begeleiden van verduurzamingsprojecten.


Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie over duurzaamheid binnen uw (vastgoed)projecten, dan kunt u terecht bij een van onze contactpersonen duurzaamheid:

 

 Green Deal Zorg 

Om ervoor te zorgen dat de zorg ook op lange termijn goed is voor mensen, de planeet en onze welvaart hebben zorginstellingen, overheden en bedrijven in de Green Deal Duurzame Zorg (2015-2018-2022) afspraken gemaakt om de zorgsector duurzamer te maken.

De eerste Green Deals Zorg resulteerden vooral in een brede(re) bewustwording van/samenwerking rond het thema duurzaamheid, waarbij zowel ziekenhuizen/zorginstellingen als brancheorganisaties, banken, verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich aansloten.

Met de informatie uit de eerdere Green Deals Zorg en het door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgestelde Klimaatplan 2021-2030, waarin de hoofdlijnen van het klimaatbeleid van de overheid voor de komende 10 jaar beschreven staan, is de nieuwe Green Deal Zorg 3.0 (2022-2026) ontwikkeld. Hierin zijn concrete doelen gesteld, waarbij 5 thema’s centraal staan:

 • Gezondheidsbevordering; van patiënten, cliënten en medewerkers in de zorg.
 • Vergroten van kennis en bewustwording over de impact van de zorg op klimaat en milieu.
 • CO²-uitstoot: gestreefd wordt naar 55% minder directe CO²-uitstoot in 2030 (t.o.v. 2018) en klimaatneutrale zorg in 2050.
 • Circulair werken: 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (t.o.v. 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050.
 • Medicatie(gebruik): verminderen van milieubelasting.

Wet- en regelgeving duurzaamheid

Vanuit de grote hoeveelheid wetten, regels en sectorale afspraken op het gebied van duurzaamheid worden zorginstellingen geconfronteerd met diverse verplichtingen. C+C heeft een overzicht samengesteld waarin deze zaken en de onderlinge relaties daartussen worden weergegeven. Het schema is nog niet allesomvattend en blijft continu in ontwikkeling. Dit doen wij samen met onze opdrachtgevers en overige kennispartners. Wilt u hierover meedenken of bent u geïnteresseerd in deze informatie? Neem dan contact met ons op. 

Duurzaamheidsprojecten C+C

+  OK’s voorzien van Opragon systeem.

+ Upgrade & verduurzaming van de centrale techniek van het ziekenhuis; terugwinnen warmte, afvoeren adiabatische bevochtiging OK’s. 

+ Verzorgen informatiestroom voor groene financiering Zorgcentrum Breede Vliet.
+ Coördinatie externe partijen  Opstellen portefeuille- routekaart CO²-reductie voor alle locaties.
+ Projectmanagement verduurzamingsprojecten

+ Opstellen financiële doorrekening en kostenadvies gedurende het ontwikkeltraject vervangende nieuwbouw kleinschalig energieneutraal zorgcentrum. 

+ Opstellen CO²-reductietool voor de gehele vastgoedportefeuille.
+ Projectmanagement verduurzamingsprojecten

+  Opstellen portefeuilleroutekaart CO²-reductie voor alle locaties.

+ Duurzaamheid als onderdeel van het LTHP. 

+ Visie op duurzaamheid als onderdeel van de selectiecriteria architect/ installatieadviseur. 

+ Herbestemmen oud schoolgebouw naar nieuwe functie. 

Opstellen Strategisch Vastgoedplan inclusief duurzaamheidsparagraaf. 

+ Opstellen en actualiseren huisvestingsplan inclusief duurzaamheidsparagraaf. 

+  Volledige vernieuwing/ verduurzaming van de technische installatie (transformatie naar een ‘All electric’ ziekenhuis). Meer informatie hierover is te vinden in het artikel “Verduurzaming Energieopwekking Antoni van Leeuwenhoek” op pagina 8-9 van de brochure Bouwkostennota AcvZ 2020-2021

+ Implementatie adiabatische bevochtiging OK-complex. 

+  Bijdragen aan informatieverstrekking ter verkrijging van het ‘Gouden’ keurmerk Milieuplatform Zorgsector (MPZ; https://milieuplatformzorg.nl/) voor alle Alrijne locaties.

+  Opzetten structuur duurzaamheidsbeleid: Alrijne Bewust Duurzaam.

+ Opstellen projectplan ‘Realisering Groene Gevel’.

Verduurzaming richting de toekomst (scope 2030-2050):

+  Project LTHP met diverse onderdelen w.o. aanpassing Apotheek 

+  Beddenhuis; poliklinieken inpassen o.b.v. visiedocument, SEH vernieuwing.

CSA vernieuwing: nieuw dagcentrum, klinieken IC/DC, pantry’s. 

Hoe duurzaam zijn wij zelf

C+C stimuleert haar medewerkers om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid; binnen ons vakgebied en daarbuiten. Tijdens twee beleidsdagen in 2022 is het thema duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken benaderd; zowel gericht op de projecten bij onze opdrachtgevers als op onze eigen (werk-)omgeving. 

Onze acties met betrekking tot verduurzaming richten zich op:

 • Actieve kennisontwikkeling en -deling op het gebied van duurzaamheid.
 • Het voorkomen van niet-noodzakelijke reisbewegingen.
 • Het delen van vervoersmiddelen (carpoolen).
 • Het benutten van de mogelijkheden van digitaal vergaderen.
 • Verduurzaming van ons wagenpark met als doelstelling om in 2030 100% van onze reisbewegingen CO²-neutraal af te leggen.
 • Het qua werkplekken aanhouden van een kraptemodel (ca. 50%), waarbij we niet meer ruimte afnemen dan we daadwerkelijk nodig hebben.
 • Het één keer per week laten bezorgen van onze boodschappen.
 • Het duurzaam inkopen van verbruiksartikelen.
 • Het gebruik van fairtrade koffie en thee.
 • Digitale archivering.
 • Het bij de kantoorinrichting zoveel mogelijk gebruik maken van gerecyclede grondstoffen (o.a. stoelen van PET-flessen, lampenkappen van golfkarton).
 • Verlichting op natuurlijke momenten vervangen door ledverlichting.
 • Het verantwoordelijk omgaan met afvalstromen (afval scheiden en/of recyclen), beperken van wegwerpartikelen en voorkomen van verspilling.
 • Het gebruik van buiten- en binnenzonwering, waardoor we passief kunnen koelen en warmen.